Ceza Hukuku

HAGB Nedir? 2023

HAGB Nedir sorusunun cevabı özetle ceza hukukunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması başka bir ifadeyle ceza hükmünün mahkeme tarafından açıklanmasının ertelenmesidir.

 • HAGB ile birlikte belirli bir ağırlığa ulaşmayan cezalar hakkında mahkuma ikinci bir şans tanınması olanaklı hale gelmektedir.
 • Mahkemece HAGB kararının alınmasında ilk defa suç işleyen şahıslar hükümlü statüsüne girmeden verilen mahkumiyet kararının açıklanması ertelenebilmektedir.
 • HAGB uygulanabilmesi için öncelikle sanığın yüklenen suçu işlediğinin yargılama neticesinde kuşkuya yer bırakmayacak bir şekilde ortaya çıkması gerekir.

Sanık hakkında CMK Md. 223/5 uyarınca mahkumiyet kararı verilmiş olmalıdır.

CMK 223. Madde 5. Fıkrada : “Yüklenen suçu işlediğinin sabit olması halinde , sanık hakkında mahkumiyet kararı verilir.” şeklinde ifade edilmektedir.

CMK 223.Madde 5.fıkra haricinde kalan madde fıkralarındaki hükümlerden birinin söz konusu olması halinde HAGB uygulanamaz.

 • Açıklanan hükmün hukuki anlamda bir netice doğurmamasını ifade eden hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) dahilinde 2 adet karar mevcuttur:

1) İlk karar teknik anlamda hüküm sayılan ancak açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi sebebiyle hukuken varlık kazanamayan ve dolayısıyla hüküm ifade etmeyen, şartlara uyulması halinde ise düşme hükmüne dönüşecek, şartlara uyulmadığı taktirde ise varlık kazanacak olan mahkumiyet kararıdır.

2) İkinci karar ise; ilk hükmün üzerine inşa edilen ve önceki hükmün uygulanmasını engelleyen hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararıdır. İkinci kararın temel özelliği ise; varlığı devam ettiği müddetçe, ilk hükmün hukuken sonuç doğurabilme özelliği kazanamamasıdır.

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması başka bir deyişle HAGB kararı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesinin 5. ve 6. Fıkraları uyarınca belirli koşulların gerçekleşmesi halinde verilebilir.
 • Söz konusu sanığa yüklenen suç uzlaştırmaya tabi suçlardan ise bu suç hakkında öncelikle uzlaştırma hükümleri uygulanmalıdır. Nitekim uzlaşmaya varılması halinde davanın düşürülmesine karar verilecektir.

HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış Nedir?

HAGB Kararına uyulmaması nedeniyle açılış dosyada aleyhine hüküm verilen sanığın denetim süresi içerisinde yeniden suç işlemesi halinde dosyanın yeniden işleme konulmasını ifade eder. HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış durumunda dosya kaldığı yerden devam eder ve neticesinde geri bırakılan hükmün açıklanması olanaklı hale gelir. Bu nedenle HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış yapılmaması için denetim süresi içerisinde:

 • Sanığın HAGB kararlarına itina göstermesi ve uyum sağlaması,
 • Sanığın dikkatli ve tedbirli davranarak yeniden bir suç işlememesi gerekir.

 

HAGB Ne Demek?

HAGB ne demek ceza davalarında en çok sorulan sorulardan biridir. Hagb ne demek sorusunun cevabı olarak Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması yani başka bir deyişle ceza mahkemesinin yargılaması neticesinde sanığın suçunu kabul etmesi karşılığında ceza mahkemesi tarafından belirli bir denetim süresi sunulması anlamına gelir.

HAGB İtiraz Dilekçesi Örneği

HAGB itiraz dilekçesi örneği; HAGB kararına itiraz her suç tipi ve somut olay için farklılık arz edeceğinden dolayı HAGB itiraz dilekçesi örneği için bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

HAGB Şartları

A. Suça İlişkin Şartlar (Objektif Koşullar)

Hagb şartlarından ilki suça ilişkin şartların yerine getirilmesidir.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için;

 • Yargılama neticesinde hükmolunan cezanın 2 yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması gereklidir. (CMK 231 kapsamında yer alan Uzlaşmaya İlişkin Hükümler Saklıdır)
 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması sisteminde cezaların içtimaı kurumuna yer verilmemesi nedeniyle, her suç yönünden hükmedilen ceza miktarı dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılır.
 • Sanığın birden fazla suçtan mahkumiyetinin bulunması halinde , bu mahkumiyetlerin toplamı değerlendirmeye alınmaz fakat bu olgular sanığın suç işleme hususundaki eğilimi yönünden değerlendirilecektir.

 

B. Faile İlişkin Şartlar (Subjektif Koşullar)

Hagb şartlarından ikincisi ise faile ilişkin koşulların karşılanmasıdır.

1) Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunması gerekmektedir.

 • Sanığın daha önceden taksirle işlenmiş bir suçtan doğan mahkumiyeti hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına engel değildir.
 • Sanığın daha önce işlemiş olduğu kasıtlı suçtan dolayı yalnızca güvenlik tedbirine hükmedilmiş olması da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına engel oluşturmaz.
 • Sanığın daha önce kasten işlediği suçtan alınan ceza ertelendiyse ve deneme süresi de iyi halle geçirildiyse yalnızca ceza infaz edilmiş sayılacağından ve mahkumiyete ilişkin sonuçlar devam edeceğinden HAGB kararı verilemez.
 • Sanığın kasten işlediği suçtan doğan mahkumiyet infaz edildiyse, TCK md. 58’de yer alan tekerrür süreleri de geçmiş olur ise artık önceki mahkumiyet HAGB kararına engel oluşturmaz.

 

2) Hakim tarafından sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate ulaşılması gerekmektedir.

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilirken, sanığın kişilik özelliklerinin, duruşmadaki tutum ve davranışlarının ne şekilde değerlendirildiğinin hakim tarafından gerekçeli olarak belirtilmesi gerekir.
 • HAGB kararı verilirken gösterilen gerekçe, müvekkillerin kişiliği ile ilgili bilgi ve belgelerin isabetle değerlendirildiğini gösterir biçimde olmalıdır fakat sadece sanığın duruşmadaki tutum ve davranışlarından hakimin bir sonuca gitmesini beklemek mümkün değildir.

3) Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamının uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin etme suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir.

Hagb koşullarında üçüncüsü eski hale iade koşuludur.

 • Sanık belirtilen koşulu derhal yerine getiremediği takdirde; CMK md. 231 9.fıkra uyarınca mağdura veya kamuya verdiği zararı denetim süresince aylık taksitler halinde ödemek suretiyle tamamen gidermesi koşuluyla da HAGB Kararı verilebilir.
 • Zararların giderilmesi kapsamına ilişkin kanunda bir düzenleme mevcut değildir. Görüşümüze göre, zararların giderilmesinden sadece maddi zararları anlamak gerekir.
 • Hesap edilmesi mümkün olmayan zarar meydana getiren suçlarda HAGB kararı verilemez.
 • Manevi Zararların tazmini, HAGB kararı verilmesi bakımından gerekli değildir.
 • Maddi Zararlar yönünden ise dosyaya yansımış, somut ve suçtan meydana gelmiş bir zarar söz konusu olmalıdır. Mahkeme tarafından hem oluşan zararın miktarı hem de zararın giderilmesi somut olarak tespit edilmelidir.

 

4)Sanık Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasını kabul etmelidir.

Hagb şartlarından sonuncusu kabule ilişkindir.

 • Sanığın kabul etmemesi halinde HAGB Kararı verilemez.
 • Uygulamada, yargılama sırasında sanığa, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmediği sorulmaktadır. Bu uygulama, sanığın zaten mahkum olacağını düşünmesine sebep olmaktadır. Kanaatimizce, sanık hakkında duruşmada karar açıklandıktan sonra HAGB kabul edip etmediği sorulmalıdır.

 

HAGB Kararı Nedir?

HAGB Kararı nedir sorusunun yanıtını aşağıda açıklayacağız. Hagb kararı nedir sorusu ceza davalarının sonucunda çok merak edilen konulardan biridir.

Kanunda öngörülen şartların varlığı halinde yargılamayı yapan mahkeme sanık hakkında HAGB kararı verebilir.

 • HAGB kararı ceza davası neticesinde açıklanan hükmün sanık hakkında hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eder.
 • Mahkeme yükümlülükleri yerine getirmeyen sanığın durumunu değerlendirerek; cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da koşulların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar vererek yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.
 • HAGB kararı verilmesi halinde sanık 5 yıl süreyle denetim süresine tabi tutulur.
 • Denetim süresi içinde , kişi hakkında kasıtlı bir suç nedeniyle bir kez daha HAGB kararı verilemez.
 • Denetim süresi içerisinde 1 yıldan fazla olmamak koşuluyla mahkemenin belirleyeceği süreyle, sanığın denetimli serbestlik tedbiri olarak;
 • a) Bir meslek veya sanat sahibi olmaması halinde, meslek veya sanat sahibi olmasını sağlamak amacıyla bir eğitim programına devam etmesine karar verilebilir.
 • b) Bir meslek veya sanat sahibi olması halinde, bir kamu kurumunda veya özel olarak aynı meslek veya sanatı icra eden bir başkasının gözetimi altında ücret karşılığında çalıştırılmasına karar verilebilir.
 • c) Belli bir yere gitmekten yasaklanmasına, belirli yerlere devam etmek hususunda yükümlü kılınmasına ya da takdir edilecek başka bir yükümlülüğü yerine getirmesine, karar verilebilir.

 

HAGB 5 Yıl Doldu Ne Yapmalıyım?

Hagb 5 yıl doldu ne yapmalıyım diye soran kimseler daha önce işlediği suç hakkında HAGB kararı verilmiş, denetimli serbestlik tedbirlerini özenle yerine getirmiş ve 5 yılı doldurmuş olan kimselerdir.

Hagb 5 yıl doldu ne yapmalıyım sorusuna verilebilecek en yerinde yanıt HAGB kararının düşmesini sağlamak için mahkemeye avukatlar tarafından yazılmış detaylı bir dilekçe ile başvurulmasıdır. HAGB kararı bu dilekçenin mahkemeye sunulması halinde gerekli görülmesi takdirde düşecektir. HAGB kararı düşürülmesi her suç tipi ve olay bakımından farklılık arz ettiğinden hata yapılmaması adına bir avukata danışmanız zorunluluk arz etmektedir.

HAGB Bozulması

HAGB Bozulması Hagb kararı mahkemece hükmedildikten sonra 5 yıl içerisinde sanık denetimli serbestlik tedbirlerine uygun davranmazsa ya da denetimli serbestlik süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlerse HAGB Bozulması gerçekleşir.

HAGB Bozulması ile sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanır ve infaz olunur.

 • Mahkeme HAGB Bozulması mevcut olması halinde sanığın durumunu değerlendirir ve cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da şartların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verme yoluyla yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.

HAGB İtiraz

HAGB itirazı nasıl yapılacaktır?

 • Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına TCK Md. 231/12 uyarınca itiraz edilebilir.
 • HAGB kararına karşı kural olarak istinaf yolu mevcut değildir fakat şikayetçi (katılan) HAGB kararında suç vasfının hatalı olduğunu iddia ederse; başka bir deyişle örneğin tehdit suçundan mahkumiyet kararı verilmek üzere yargılanan sanık hakkında HAGB Kararı verilmesi halinde; katılan, sanığın tehdit suçu yerine yağma suçundan mahkumiyet kararı verilmesi gerektiği iddiasında bulunursa suç niteliği yönünden istinaf ve temyiz kanun yollarına başvurabilir.
 • HAGB Kararının duruşmada tefhim edilmesinden (yüzüne karşı kararın okunması) veya tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz hakkı vardır. HAGB kararına karşı itiraz başvurusu HAGB kararını veren mahkemeye Avukat tarafından yazılan bir dilekçe ile yapılır.

 

HAGB Sonrası Suç İşleme Gerçekleşirse Ne Olur?

HAGB Sonrası suç işleme gerçekleşirse suçun manevi unsuru bakımından taksirli ya da kasıtlı olup olmadığına göre durum değişmektedir.

 • HAGB sonrası kasıtlı suç işlenirse HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış veya başka bir deyişle HAGB Bozulması gerçekleşir. Açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanmaya elverişli hale gelir.
 • HAGB sonrası taksirli suç işlenirse HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış veya HAGB Bozulması gerçekleşmeyecektir.

HAGB Alıp İade Olan Var Mı?

HAGB alıp iade olan var mı daha çok kamuda çalışan memurları ilgilendiren bir sorudur. HAGB alıp iade olmak mümkün görünmektedir. HAGB kararı ile mahkumiyet kararı verilmediğinden hükmün açıklanması geri bırakıldığından HAGB alıp iade olmak mümkündür. HAGB alıp iade olan vardır olarak ifade edebiliriz.

HAGB Bozulursa Ne Olur?

HAGB bozulursa ne olur sorusunun yanıtı HAGB Bozulursa sanık hakkında açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanır. HAGB Kararına uyulmaması nedeniyle açılış ya da HAGB Bozulması durumu gerçekleşmiş olur.

HAGB Memuriyete Engel Midir?

HAGB kararı ile mahkumiyet kararı verilmediği, mahkumiyet kararının açıklanmasının geri bırakılması durumu mevcut olduğundan HAGB Memuriyete Engel Değildir. Elbette bunu sağlamak üzere HAGB kararı sonrasında denetimli serbestlik yükümlülüklerine aykırı davranılmamalı ve denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlenmemelidir.

HAGB Düşme Kararı

HAGB düşme kararı nasıl gerçekleşecektir?

HAGB düşme kararı sanığın denetimli serbestlik süresi boyunca kasıtlı suç işlememesi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ve yükümlülüklerine özenli bir şekilde uygun davranması neticesinde gerçekleşmesi mümkün olur.

Fakat HAGB düşme kararı kendiliğinden verilmez. HAGB düşme kararının verilmesi için 5 yıllık denetim süresi dolduktan sonra Avukat tarafından mahkemeye yazılacak HAGB düşme kararı dilekçesi ile mümkün hale gelecektir.

HAGB Düşme kararına karşı CMK md. 231/10 uyarınca istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

HAGB Kararı

HAGB Kararı uygulamada sıklıkla ceza mahkemelerinin başvurduğu bir hüküm verme biçimidir. Hakkınızda HAGB kararı varsa; kasten suç işlememeli ve HAGB kararında hakimin açıkladığı yükümlülüklere ve görevlere uymalısınız.

Fetöden HAGB Alanlar Ne Olacak?

Fetöden HAGB alanlar Genel Uygulama gereği Fetö suçları terör örgütü ile bağlantılı suçlar kapsamında olduğundan Fetöden HAGB alanlar kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak atanamaz. Fetöden HAGB alan kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışan kimselerin ise memuriyetle ilişiği kesilecektir.

HAGB Kararı 5 Yıl Denetim Süresinin Dolması

HAGB kararı 5 yıl denetim süresi dolması halinde ilk yapmanız gereken HAGB kararının düşmesini sağlamak için Avukat tarafından yazılan HAGB kararı düşme dilekçesini HAGB kararının verildiği mahkemeye sunmalısınız.

 HAGB Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış Ne Demek?

HAGB kararına uyulmaması nedeniyle açılış HAGB kararında yer alan denetimli serbestlik yükümlülük ve talimatlarına uygun davranmamanız ya da 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemeniz halinde geri bırakılan hükmün aleyhinize olarak açıklanması durumudur.

HAGB Düşme Dilekçesi Örneği

HAGB düşme dilekçesi örneği her somut olay ve suç tipi bakımından HAGB düşme dilekçesi örneği farklılık göstereceğinden detaylı bir şekilde Avukat tarafından yazılması ve incelenmesi gerekli olan bir dilekçe türüdür.

 HAGB Kararından Sonra Hükmün Açıklanması

HAGB kararından sonra hükmün açıklanması durumunda Hagb Kararına Uyulmaması Nedeniyle Açılış ya da HAGB Bozulması gerçekleşir. HAGB kararından sonra hükmün açıklanması halinde mahkeme sanığın durumunu değerlendirir ve cezanın yarısına kadar belirleyeceği bir kısmının infaz edilmemesine ya da şartların varlığı halinde hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine veya seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verme yoluyla yeni bir mahkumiyet hükmü kurabilir.

HAGB İtiraz Kabul Edildi İse Ne Olur?

HAGB İtiraz kabul edildi ise açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanmaya elverişli hale gelir ve mahkumiyet kararı verilir.

HAGB İtiraz Süre Tutum Dilekçesi

HAGB itiraz süre tutum dilekçesi duruşmada yüze karşı okunan kararın 7 gün içinde kesinleşmemesi için verilir. HAGB itiraz süre tutum dilekçesi 7 günlük HAGB itiraz  süresini durdurur. HAGB kararına karşı itiraz süre tutum dilekçesi avukat tarafından tefhimden itibaren 7 günlük süre içinde verilmelidir.

 

HAGB Ne Zaman Başlar?

HAGB ne zaman başlar sorusunun yanıtı HAGB kararının mahkeme tarafından gerekçeli karar ile hüküm altına alınıp tefhim edilmesi ya da tebliğinden itibaren 7 günlük süre geçtikten sonra herhangi bir HAGB itiraz yapılmaması halinde başlayacağını ifade edebiliriz.

Üst Mahkemenin HAGB Kararını Kaldırması Sonrası Açılış

Üst Mahkemenin HAGB kararını kaldırması sonrası açılış olması halinde üst mahkemeden ilk derece ceza mahkemesine gelen dosyada İlk Derece Hakimi yargılamayı yeniden yürütür ve koşulların mevcut olması halinde değişen suç niteliğiyle ilgili yargılamada tekrar HAGB kararı verilebilir.

 

HAGB Güvenlik Soruşturmasında Kayıtlarda Çıkar Mı?

Sanık hakkında verilen HAGB kararı özel bir sicilde tutulur. Mahkumiyet hükmü açıklanmadığı için adli sicil kayıtlarında görülemez. HAGB kararı yalnızca hakim ve savcılar tarafından incelenebilen özel bir sicilde tutulur. Sanık hakkında verilen HAGB kararı emniyet müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) vb. diğer kamu kurumları tarafından incelenemez ve HAGB kayıtları görülemez.

HAGB Sorgulama

HAGB Sorgulamanın Avukat aracılığıyla yapılması mümkündür. Adliyede Ceza Dosyalarına ilişkin genel sorgulama yalnızca avukatlar tarafından yapılabilir.

HAGB Avukatlığa Engel Midir?

HAGB kararı verilen Avukatlara Adalet Bakanlığı tarafından hukuka aykırı şekilde ruhsat alınması engel olunmaktadır. Çünkü; HAGB kararı CMK uyarınca ceza davası neticesinde açıklanan hükmün hukuki sonuç doğurmamasını ifade eder. Kanaatimizce HAGB kararı verilen avukatlara hukuka aykırı bir şekilde engelleme yapılmaktadır. Barolar her ne kadar hakkında HAGB kararı verilen Avukat adayının ruhsat talebini kabul etse de Adalet Bakanlığı Avukatlık Ruhsat Başvurusu taleplerini reddetmektedir. Özetle;  HAGB Avukatlığa engeldir olarak ifade edebiliriz.

HAGB Açıklandıktan Sonra İstinaf Dilekçesi

HAGB açıklandıktan sonra istinaf dilekçesi sanık hakkında verilemez çünkü HAGB’ın duruşmada kabul edilmesiyle birlikte işlenen suç da zaten kabul edilmiş durumdadır.

HAGB açıklandıktan sonra istinaf dilekçesi yalnızca katılan tarafından suçun niteliğinin değiştiği iddiası ortaya atıldı ise verilebilir. Bu durumların haricinde kural olarak HAGB kararı bakımından istinaf kanun yoluna kapalıdır.

HAGB Kararına Uyulmaması ve Sonuçları

HAGB kararına uyulmaması HAGB denetimli serbestlik tedbirlerine uyulmaması veya denetim süresinde kasten suç işlenmesi anlamına gelir. HAGB kararı açıklandıktan sonra gerekçeli kararda hükmedilen tüm tedbirlere titizlikle uyulmalıdır. Aksi taktirde HAGB Bozulması veya HAGB Kararına uyulmaması nedeniyle açılış gerçekleşebilir.

HAGB Tekerrüre Esas Alınır Mı?

Sanık hakkında HAGB kararı verildikten sonraki süreçte sanık eğer HAGB kararı doğrultusundaki yükümlülük ve talimatlara uygun davranır ve denetim süresi içerisinde kasti bir suç işlemez ise mahkumiyet kararı açıklanmayacağından Tekerrüre Esas Alınamaz.

HAGB Uzman Erbaşlığa Engel Midir?

HAGB uzman erbaşlığa engel midir sorusunun yanıtı işlenen suçun niteliğine göre farklılık arz etmektedir. Uzman Erbaş adayı tarafından Tutuklama nedeni varsayılan bir katalog suç işlenmiş ise bu suçlardan dolayı yapılan yargılama neticesinde verilecek HAGB kararı uzman erbaşlığa engel olacaktır. Fakat işlenen suç katalog suçlarda yer almıyorsa ve yargılama neticesinde HAGB verilmiş ise Uzman Erbaşlığa engel olmayacaktır.

Katalog suçların hangileri olduğuna ve HAGB uzman erbaşlığa engel midir sorusuna dair yanıtları Avukatınıza danışmanızı tavsiye ederiz.

Ceza Hukuku ile ilgili daha fazla bilgi için Ceza Muhakemesi Nedir? adlı blogumuzu ziyaret edebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir