Ceza Hukuku

Suç Uydurma Suçu Nedir? 2023

Suç Uydurma Suçu Nedir?

Suç Uydurma Suçu

Türk Ceza Kanunu 271. maddede, “Suç Uydurma” başlığı altında, “işlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran” kimsenin “üç yıla kadar” hapisle cezalandırılacağı düzenlenmektedir.

Suç Uydurma Suçu Türk Ceza Kanunu’nda Devlete ve Adliyeye Karşı suçlar arasından düzenlenen suçlardan biridir. Suç Uydurma suçu devlete ait bir takım varlık veya menfaatleri korumak amacıyla yasada öngörülmüştür.

İtalyan Temyiz Mahkemesi suç uydurma suçunun hukuki konusunu, ceza adaleti mekanizmalarının olağan işleyişini hayal ürünü suçlar bakımından harekete geçme tehlikesinden korumak ve bunun neticesi olarak kurumsal işlevlerinin saptırılmasını önlemek şeklinde ortaya koymaktadır. (Bkz. CARCANO s. 255.)

Suç Uydurma Suçu kanuni açıdan iki farklı hipotez öngörmektedir:

Birincisi, işlenmediği bilinen bir suçun yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar edilmesi şeklinde ortaya çıkan Şekli Uydurma;

İkincisi ise işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerinin soruşturma yapılmasını sağlayacak şekilde uydurulması halinde Maddi Uydurma gündeme gelir.

Suç Uydurma

Şekli Suç Uydurma Suçu bakımından ihbarın niteliği nasıl olmalıdır?

Bu suç tipi TCK md. 271 metninde işlenmediğini bildiği bir suçu yetkili makamlara ihbar etmek şeklinde düzenlenmiştir.

Suçları takiple görevli makamların suçu öğrenme yollarından en önemli ve yaygın olanı ihbardır. İhbar, bir suçun işlendiğini gören veya duyan kişilerin bunu takiple yetkili makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü olanlara bildirmeleridir. İhbar yazılı veya sözlü olabilir. Sözlü ihbar yetkili kimseler tarafından tutanağa geçirilir.

Suç uydurmada ise Adliyeyi ve yetkili makamları harekete geçirmek için yapılan her türlü irade açıklaması ya da beyan ihbar olarak varsayılmalıdır. İhbarın yazılı, sözlü , imzalı , anonim, açık veya gizli şekilde yapılması mümkündür. İhbarın hukuki açıdan aranan tüm şartları içermesi de koşul değildir; bu nedenle adli makamlara veya bunlara iletmekle yükümlü herhangi bir makama yönelik suç işlendiğine ilişkin bilgi içermesi yeterlidir.

Suç ihbarının üstü kapalı bir biçimde yapılması da ihtimal dahilindedir. Nitekim İtalyan Temyiz Mahkemesi bir kararında : “adli makamlar önünde, kendi aleyhine işleme konulmuş bir senet üzerindeki imzanın gerçeğe aykırı biçimde kendisine ait olmadığını iddia eden kimsenin , zımni olarak Sahtecilik Suçu işlendiğini ifade ettiğinden Suç Uydurma Suçunu” işlediğine”  karar vermiştir. (PAGLIARO: s. 64, 65; GAROFOLI: s. 321, 322.)

Gerçeğe aykırı olan ihbar, bir suçun işlendiğine yönelik olmalıdır. Belirli bir suçun gelecekte işlenebileceğini ifade etmek suç uydurma suçunu teşkil etmeyecektir. Fakat Yargıtay 4. Ceza Dairesi bir kararında, polise telefonla yapılan, henüz işlenmemiş bir suça ilişkin bildirimi suç uydurma kabul etmiştir. ( 4. CD, E. 2008/2832, K. 2009/16851, T. 21.10.2009 (www.kazanci.com.tr)

Maddi Suç Uydurma Suçunda bir suçun izlerini, suç eyleminin neticesinde ortaya çıkabilecek fiziki kalıntıları meydana getirmek, bu türde emareler varmış gibi gösterilmesi söz konusudur. Tamamlanmış ya da teşebbüs aşamasında kalan bir suç fiilinin icrasına ya da meydana getirdiği neticeye ilişkin her türlü maddi iz, belirti veya delil bu kapsamda değerlendirilir. Bu delillere örnek olarak şunları gösterebiliriz:

  • Suç aleti ya da suç faaliyetinin neticesini oluşturacak emare ve deliller olabilir.
  • Kan Lekesi
  • Parmak İzi
  • Vücut Yarası
  • Kırık bir Kilit vb. örnek olarak gösterilebilir.

Meydana getirilen tüm bu iz, delil ve emareler işlenmemiş bir suça yönelik olmalıdır. İşlenmiş bir suça bu şekilde delil uydurmak bu fiil kapsamında değerlendirilemez.

Suç Uydurma Suçu Sonuçları

İşlenmediğini bildiği bir suçu , yetkili makamlara ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak bir biçimde uyduran kimseye TCK md. 271 uyarınca üç yıla kadar hapis cezası verilir.

Hükmedilen ceza 1 yıl ve daha az süreli hapis cezası ise,  TCK md. 49/2 kapsamında kısa süreli hapis cezası olarak nitelendirilmektedir. Bu durumda yargılama neticesinde hükmedilen Kısa Süreli Hapis Cezası, suçlunun kişilik özelliklerine, sosyal ve ekonomik durumuna , yargılama süreci boyunca duyduğu pişmanlığa ve suç konu fiilin işlenmesi bakımından özelliklerine göre, TCK md. 50/1 uyarınca adli para cezası ve diğer seçenek yaptırımlara çevrilebilir.

İşlediği suç nedeniyle hükmedilen ceza 2 yıl ve daha az süreli hapis cezası ise mahkum edilen kişinin cezası TCK md. 51/1 uyarınca ertelenebilir.

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama neticesinde hükmedilen ceza, 2 yıl veya daha az süreli hapis ya da adli para cezası ise; ceza mahkemesi tarafından sanık hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) karar verilebilir.

4926 sayılı mülga Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 32. Maddesine göre; kaçakçılık suçlarını uyduranlara verilecek cezalar üçte bir oranında arttırıldı.

Suç uydurup iftirada bulunduğu sabit olan kimse, bu nedenle yapılmış tüm giderleri CMK md. 229 uyarınca ödemeye mahkum edilir. Suç uydurup iftirada bulunan veya kovuşturmadan dolayı suçüstü ödeneğinden karşılananlar ile sanık tarafından yapılan zorunlu giderlere mahkum edilir.

Suç uydurma suçunu işleyen kimse hakkında giderlere mahkum olunması kararı soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılması gerek görülmediği takdirde Cumhuriyet savcısının talebi üzerine Sulh Ceza Hakimi tarafından, eğer kamu davası açılmış ve suçun uydurma olduğu kovuşturma evresinde anlaşılmış ise davaya bakan mahkemece bu yönde karar verilir. İhbarda bulunan kimsenin her iki halde de dinlenilmesi zorunludur. Bu yöndeki karara karşı şüpheli veya sanık, ihbar eden kimse, Cumhuriyet savcısı acele itiraz yoluna başvurabilir.

Suç Uydurma Suçunda Kovuşturma ve Görevli Mahkeme

Suç uydurma suçunun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi değildir. Soruşturma ve kovuşturma re’sen Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılır.

Suç Uydurma Suçunda görevli mahkeme Asliye Ceza Mahkemesi’dir.

 

Suç Uydurma Suçu ile İftira Suçu Arasındaki Fark Nedir?

Suç Uydurma Suçu uygulamada birbiriyle çok benzer olmakla beraber karıştırılan İftira Suçundan bazı yönlerden ayrılır. Suç Uydurma ile İftira Suçu Arasındaki Fark nedir sorusunun yanıtı:  İki suç tipi arasındaki en önemli fark; iftira suçunda isnadın masum olduğu bilinen belirli bir kişiye karşı işlenmesi , buna karşın Suç Uydurma Suç tipinde fiilin isnat edildiği belirli bir kimsenin bulunmamasıdır. Ayrıca iftira suçunun konusunu oluşturan eylem başkası tarafından işlenmiş olabileceği gibi hiç işlenmemiş de olabilir. Oysa ki Suç Uydurma Suçunda iddiaya konu eylem hiç gerçekleşmemiş olmalıdır. Bu nedenle Suç Uydurma Suçunda suç teşkil eylem ön plandadır. İftira Suçunda ise hakkında suç iddiası bulunan fail önemlidir.

Suç Uydurma Suçunun mağduru söz konusu suç tipi yalnızca Adliyeye karşı suçlar kategorisinde bulunduğundan Devlettir. İftira suçunda ise mağdur haksız yere suç isnat edilen kimsedir.

İftira suçunda , suç uydurma suçundan farklı olarak , masum olduğu bilinen kimseye yöneltilen eylemin Türk Ceza Kanunu anlamında suç olması koşulu mevcut değildir; idari yaptırıma tabi bir eylemin isnat edilmesi dahi İftira Suçunun oluşumuna sebebiyet verecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir