Güncel Yazılar

Deprem Yönetmeliği 2023

Deprem Yönetmeliği 2023

Deprem yönetmeliği, Türkiye’de binaların inşası ve güvenliği ile ilgili belirli standartları belirleyen bir yönetmeliktir. Bu yönetmelik, Türkiye’nin deprem kuşağı içinde yer alması ve geçmişte yaşanan büyük depremlerden kaynaklanan deneyimlerin ışığında hazırlanmıştır. Deprem yönetmeliği, bina inşaatı, tasarımı, malzeme seçimi, yapı denetimi, risk değerlendirmesi, deprem sonrası onarım ve güçlendirme işlemleri gibi konuları kapsar.

Deprem yönetmeliği, ilk olarak 1975 yılında yayınlanmıştır ve zaman içinde güncellenerek revize edilmiştir. En son güncellenme ise 2021 yılında yapılmıştır. Yönetmelik, yapıların depreme dayanıklı hale getirilmesi ve insanların güvenliğinin sağlanması için önemli bir araçtır. Binaların depreme dayanıklı olması için belirli kriterlere uygun olarak inşa edilmesi ve düzenli olarak bakım ve onarımının yapılması gerekmektedir.

Yönetmelik, binaların deprem riski yüksek bölgelerde inşa edilmesi durumunda ne tür önlemlerin alınması gerektiğini de belirler.

Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun olarak inşa edilmiş binalar, deprem gibi doğal afetler sırasında daha güvenli bir şekilde kalabilirler. Bu nedenle, Türkiye’deki bütün bina inşaatları, Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği kurallarına göre yapılmalıdır.


Deprem Yönetmeliği
Deprem Yönetmeliği

İlk Deprem Yönetmeliği Ne Zaman Çıktı?

Türkiye’de ilk deprem yönetmeliği, 1975 yılında çıkarılmıştır. Bu yönetmelik, “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” adı altında yayınlanmıştır.

1975 yılından sonra ülkemizdeki depremler ve bu depremlerin yıkıcı etkileri, deprem yönetmeliğinin zaman içinde güncellenmesine neden olmuştur. Yönetmeliğin son revizyonu ise 2021 yılında yapılmıştır.

Türkiye’deki deprem yönetmelikleri, ülkemizin deprem kuşağı içinde yer alması ve deprem riskinin yüksek olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Bu yönetmelikler, binaların depreme dayanıklı bir şekilde inşa edilmesini ve deprem sonrasında güçlendirme çalışmalarının yapılmasını sağlamaktadır.


Deprem Yönetmeliği’ne Göre Yapılan Binalar Kaç Şiddetine Dayanır?

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre yapılan binaların deprem şiddetine dayanıklılığı, binaların bulunduğu deprem bölgesine ve yapısal özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Yönetmelik, binaların deprem şiddeti ve etkilerine karşı dayanıklı olmasını sağlamak amacıyla belirli standartlar belirler.

Yönetmelikte, binaların bulundukları deprem bölgesindeki deprem şiddetine göre farklı kategorilere ayrıldığı belirtilir. Bu kategoriler, binanın inşa edildiği bölgenin deprem tehlikesine göre belirlenir. Deprem yönetmeliği, her kategorideki binalar için farklı dayanıklılık kriterleri belirler.

Örneğin, en düşük kategori olan “IV. Derece Deprem Bölgesi” için yapılan binalar, 5,0 şiddetindeki bir depreme dayanıklı olmalıdır. Diğer yandan, “I. Derece Deprem Bölgesi” için yapılan binalar ise 7,2 şiddetindeki bir depreme karşı dayanıklı olmalıdır. Ancak, binaların sadece belirli bir şiddete kadar dayanacağına dair bir garanti yoktur ve deprem sırasında binanın yapısına ve deprem şiddetine bağlı olarak hasar görme ihtimali her zaman bulunmaktadır.


Deprem Yönetmeliği

YÖNETMELİK
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:

TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunun 3 üncü maddesi ile 29/5/2009 tarihli ve 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci ve 17 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar

MADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 4 – (1) 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.


Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı Hakkında Esaslar

2018 yılında yayımlanan yönetmeliğin ekinde yer alan esaslara göre deprem bölgelerinde binaların tasarımı ve yapımı planlanmıştır. Yönetmeliğin ekinde binaların tasarımı ve yapımı hakkında 416 sayfalık bir metinle ayrıntılara yer verilerek hazırlanmıştır. Yönetmelik ekine aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Deprem Etkisi Altında Binaların Tasarımı İçin Esaslar PDF

Hukukblogu web sitesinde birçok güncel hukuki yazı yer almaktadır. Güncel yazımız Kripto Para Nedir?  adlı makalemizi de ziyaret edebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir