Hukuk Blogu

İşe İade Davası Nedir? 2023

İşe İade Davası Nedir

İşe İade Davası Nedir

İş hukukunun en temel hedeflerinden biri işçinin iş sözleşmesinin feshedilmesine karşı korunması ve işçiyle işveren arasındaki iş ilişkisinin sürekliliğinin sağlanmasıdır. İş hukuku, işçinin maddi ve ekonomik yönü ile beraber kişiliğini, onurunu, sağlık ve beden bütünlüğünü koruma amacı ile doğmuş ve iş sözleşmesinin zayıf tarafı olan işçiyi koruma görevi üstlenmiştir. -İş hukukunun en önemli konularından ve amaçlarından biri işçi ile işveren arasındaki çalışma ilişkisinin mevcudiyetini korumak ve işçinin işini güvence altına almaktır. Halk arasında işe dönüş davası ’ veya ‘ işe geri dönüş davası ’ da denilmektedir.


İşe İade Davası Açma Süresi

İşe iade davası açma süresi bakımından kanun birçok detaylı hükümler öngörmüştür. İşe iade davası açma süresi bakımından en çok dikkat edilmesi gereken konulardan biri işçinin arabulucuya başvurma süresidir. İşçinin arabuluculuk kurumuna başvurusu işe iade davası açma süresi yönünden dava açmak için zorunludur.

İşe iade davası açmak isteyen işçi için işe iade davası açma süresini şu şekilde özetleyebiliriz:

İş Kanunu işe iade davası açma süresine ilişkin 1 aylık ve 2 haftalık usuli süreler öngörmektedir. Bu sürelerin geçirilmesi halinde işçinin işe iade davası açma hakkı sona erer.

İşçinin arabulucuya başvurmadan doğrudan iş mahkemesinde işe iade davası açması halinde dava reddedilir. İşe iade davası ret kararı taraflara re’sen tebliğ edilir. Arabulucuya başvurulmadan açılan işe iade davasının ret kararı kesinleştikten sonra yapılan tebliğlerin taraflara ulaşmasından itibaren tekrar 2 hafta içerisinde arabulucuya işe iade davası açmak için başvurulması mümkündür.


İşçi İçin İşe İade Davası Açma Süresi Ne Zaman Başlar?

İşe iade davası açma süresi yani bir başka deyişle işe iade davalarında zorunlu dava şartı olan arabuluculuğa başvurma süresi ne zaman başladığı konusu dava hakkının kaybedilmemesi açısından önem taşıyan bir husustur.

İşveren, İş Kanunu Md.19 ve Md.20 uyarınca, yazılı bildirimde bulunmadıysa ve işçinin iş sözleşmesini feshetmişse, işçi yönünden işe iade davası açma süresi başlamaz ve dolayısıyla işverenin işe iade davasında hak düşürücü sürenin aşılmış olduğuna dair savunması geçersiz olacaktır.

İşçi işe iade davası açmak istiyorsa süresinde fesih bildirimine itirazını fesih bildirimi işçiye tebliğinden itibaren 1 aylık süre içerisinde arabulucuya yapmalıdır. Arabulucuya başvurma süresi geçtikten sonraki itirazlar arabulucu tarafından kendiliğinden dikkate alınarak itirazın süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedilmelidir. Arabulucuya itiraz işçi tarafından süresinde yapılmadıysa işçiye tebliğ edilen bildirimdeki fesih sebebi geçerli bir fesih nedeni olarak kabul edilir ve bütün sonuçları doğurur.


İşe İade Davası Şartları

İşe iade davası şartları bakımından sürecin dikkatli bir şekilde yürütülmesi ve takip edilmesi gerekir. İşe iade davası şartları işçiler yönünden karmaşık ve anlaşılmaz hükümler içermemektedir. Uygulamada en çok karşılaşılan sorunlardan biri bu tür davaları işçinin kendisi açması ve takip etmesi sebebiyle yüksek oranda hak kayıplarına uğramasıdır .Bu tür davalarda mutlaka bir avukattan destek alınmasını tavsiye ediyoruz.

İşe iade davası  şartları genel ifade ile şunlardır:

İş Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu’nda yer alan bir kısım işe iade davası şartlarını incelediğimizden bundan sonraki kısımda yalnızca 4857 Sayılı İş Kanunu 20.maddesinde yer alan işe iade davası şartlarını inceleyeceğiz.


İşe İade Davası Sonuçları

İşe iade davası sonuçları her işçi bakımından farklılık gösterebilir. İşe iade davası sonuçları işçi yönünden davanın kazanılması halinde işçinin işe geri dönüşüyle sonuçlanır veya bazı tazminat hakları söz konusu olabilir. İşe iade davasının sonuçları işverenin yaptığı fesih bildiriminin haklı veya haksız olmasına göre değişmektedir. İşe iade davasının sonuçlarına göre işçinin yapması gereken bazı işlemler bulunmaktadır.


İşe İade Davası Sonucu İşçinin İşe Başlamaması

İşçinin, işverenin işe geri dön çağrısına haklı bir sebebi olmadan işe iade davası sonucu işçinin işe başlamaması durumunda işveren tarafından gösterilen ve işe iade davasında haksız olduğu tespit edilen fesih sebebi geçerli hale gelir. Dava hiç açılmamış gibi sonuçlarını doğurur ve haliyle işçi tazminat haklarını alamaz.

Exit mobile version